ALDONA (PUZINAITĖ) ČEPĖNIENĖ

A†A ALDONA (PUZINAITĖ) ČEPĖNIENĖ iškeliavo Amžinybėn 2020 m. rugsėjo 3 d., sulaukusi 92 metų. Gimė 1928 m. vasario 19 d. Kaune, Lietuvoje. Buvo a. a. Konstancijos ir a. a. prof. dr. Jono Puzino dukra. Nuliūdusi liko mylinti šeima: vyras Vytautas (69 metai vedybinio gyvenimo); vaikai – sūnus adv. Gintaras su žmona Nijole, dukros Dalia ir Rimgailė; anūkai – dr. Lina (Čepėnas) su vyru Ryan Piech, dr. Andrius Čepėnas su žmona dr. Jennifer (Szajkovics), Inga (Žymantas) su vyru Rimu Radzevičiumi, Marius Žymantas su žmona Audre (Kapačinskas) ir Linas Žymantas; proanūkai – Luke, Lia ir Liam Piech, Gintaras ir Alexandras Čepėnas, Kovas, Julius ir Matas Radzevičiai. Taip pat liūdi sesuo Živilė Tamoshunas su vyru Rimvydu bei šeima, brolio a. a. Algimanto Puzino šeima ir giminės Lietuvoje.

A. a. Aldona Čepėnienė buvo mylima žmona, mylima mamytė, mylima močiutė ir promočiutė – „Mooma”. Atvykusi į Ameriką gavo stipendiją studijuoti Rockford University. Ilgą laiką dirbo „Kraft” laboratorijoje. Kartu su vyru Vytautu darbais ir finansine parama palaikė Pasaulio lietuviu centrą bei kitas lietuvių organizacijas. Ji labai mėgo skaityti knygas visomis temomis, buvo puiki siuvėja, kulinarė, ypatingai mėgo kepti pyragus. Jų namuose visada skaniai kvepėjo ką tik iškeptu pyragu. Kartu su Vytautu labai mylėjo gimines Lietuvoje ir kiek galėdami palengvindavo jų gyvenimą.

Velionė bus palaidota Lietuvių tautinėse kapineṡ e. Laidotuveṡ privačios. Nuoširdžiai prašome gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti a. a. Aldoną Čepėnienę savo maldose. Nuliūdusi mylinti šeima: vyras, vaikai, anūkai, proanūkai.