MILDA JUODVALKYTĖ PRANINSKIENĖ

A † A MILDA PRANINSKIENĖ JUODVALKYTĖ Mirė 2015 m. gruodžio 12 d. Gimė 1942 m. balandžio 29 d., Lietuvoje. Gyveno Lemont, IL, anksčiau Palos Hills, IL. Nuliūdę liko: vyras Edmundas; sūnus Petras, duktė Audrė Stersic su vyru Steven, sūnus Jonas, sūnus Andrius; anūkai Olivia ir Hannah Stersic; brolis Augustinas Juodvalkis su žmona Beverly, brolis Aloyšius Juodvalkis su žmona Genny ir brolis Romas Juodvalkis su žmona Karen; daug dukterėčių ir sūnėnų. A. a. Milda pašarvota ketvirtadienį, gruodžio 17 d. nuo 2 val. p. p. iki 8 val. vakaro Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL. Laidotuvės įvyks penktadienį, gruodžio 18 d. 9:30 val. ryto iš Petkus Lemont laidojimo namų velionė bus palydėta į Ss. Cyril ir Methodius bažnyčią, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Milda bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com