ALDONA VILIUŠYTĖ MARTIENĖ

A†A ALDONA VILIUŠYTĖ MARTIENĖ mirė savo namuose Čikagoje š. m. gegužės 12 d., sulaukus 94 metų.

Gyveno Marquette Parko apylinkėje.

Gimė 1927 m. balandžio 10 d. Kybartuose, Lietuvoje. Buvo jauniausia Konstantino ir Antaninos Viliušių dukra.

Nuliūdę liko: sūnūs Tomas (Veronika Przybilla), Linas (Mary Ellen Pocius) ir duktė Ramunė (Robert Franitza); anūkai Lydia (Eric Dahlen), Adam, Lucia (Joe Gonzales), Robin, Valentin, Paul (Teresa Fender), Mary, proanūkė Lillian Dahlen bei giminės Lietuvoje.

Trys a. a. Aldonos broliai ir dvi seserys jau Amžinybėje. Vyras Valentinas Martišiūnas mirė 2014 m.

Antrojo pasaulinio karo laikais ji paliko tėviškę ir gyveno pabėgėlių stovyklose Vokietijoje. Studijavo keramiką. Į Čikagą imigravo 1950 metais. Čia susipažino ir susituokė su Valentinu Martišiūnu. Kartu užaugino 3 vaikus. Aldona buvo labai veikli. Dėstė tautinius šokius Marquette Parko ir Donelaičio lituanistinėse mokyklose. Vedė vaikų programą antroje lietuvių Šokių šventėje Čikagoje 1963 m. Kartu su savo augančiais vaikais prisiminė skautavimą. Buvusi skautė akademikė Vokietijoje, ji įsijungė į Lietuvos skautų sąjungos „Kernavės” tuntą. Buvo stovyklos virši- ninkė, draugininkė ir padėjo visur, kur galėjo. Ypatingai prie širdies jai buvo veikla „Verpsčių” skiltyje.

Velionė bus pašarvota šeštadienį, gegužės 15 d. nuo 9 val. ryto Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje Marquette Parke, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. Lack & Sons Funeral Home, 708-430-5700 arba www.lackfuneralhome.com.