ALESĖ RAŠYMIENĖ ANKUDAVIČIŪTĖ

A † A ALESĖ RAŠYMIENĖ ANKUDAVIČIŪTĖ. Pranešame, kad mūsų mylima mama, močiutė, sesuo ir tetukė mirė 2016 m. sausio 26 d. Toronte, Kanadoje. Laidotuvių šv. Mišios buvo sausio 30 d. Lietuvių Kankinių (Anapilio) bažnyčioje. Velionė buvo palaidota Šv. Jono kapinėse Mississaugoje, šalia savo mylimo vyro a. a. Kosto. A. a. Alesė gimė 1926 m. lapkričio 4 d. Pilviškiuose, Lietuvoje. Velionė buvo žmona a. a. Kosto, sesuo a. a. Vinco, a. a. Juozo, a. a. Antano, a. a. Felikso, a. a. Magdalenos Kudirkienės ir a. a.  Anelės Birgelienės. Toronte, Kanadoje liko jos sūnus Algis su žmona Jūrate, jų vaikai Vincas ir Lukas bei brolis Algimantas Ankus su šeima, seserys Elena Lukavičienė su šeima ir Salomėja Andrulienė su šeima ir labai daug dukterėčių, sūnėnų ir kitų giminaičių. Čikagoje liūdi jos vyriausias sūnus Antanas su žmona Rita, jų sūnus Domas bei mirusiųjų brolių ir seserų šeimos. Minint 30 dienų po a. a. Alesės Rašymienės mirties šv. Mišios už jos sielą bus aukojamos vasario 28 d., sekmadienį, 11 val. ryto Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje. Kviečiame gimines ir draugus dalyvauti šv. Mišiose ir pasimelsti už velionės  sielą. Nuliūdę sūnūs su šeimomis bei kiti giminės.