PETRAS MATEKŪNAS

A † A PETRAS MATEKŪNAS. Mirė 2016 m. sausio 24 d. New Yorke. Gimė 1910 m. spalio 7 d. Latvijoje. Jaunystę praleido Zarasuose. Baigė Vilniaus universitetą – diplomuotu ekonomistu. Antrojo pasaulinio karo metu su žmona Aleksandra Paprockaite ir dukra Virgilija atsirado Austrijoje, o 1949 m. atvyko į Ameriką, New York. Yra išleidęs knygą „Kufšteino lietuvių stovykla”, rašė straipsnius į „Draugą” ir į kitus laikraščius, išleido gaidų kolekciją: ,,Sapnų šaly”, ,,Ten Gintarėliai”, ,,Tau tėvyne” ir išleido savo simfonijos ir savo muzikos veikalų kompaktines plokšteles. Žmona Aleksandra mirė 2015 metais. Nuliūdę liko: dukra Virgilija Remezienė su vyru Evaldu, anūkai Dainius su žmona Ashley, Arvidas ir Čikagoje gyvenanti sesuo Ona Gradinskienė. Nuliūdę artimieji.