POVILAS RIMVYDAS SODEIKA

A†A POVILAS RIMVYDAS SODEIKA mirė 2019 m. kovo 16 d., sulaukęs 83 metų. Gimė 1935 m. lapkričio 19 d. Lietuvoje. Gyveno Galena, IL; anksčiau Willard, OH, Arlington Heights, IL; Cicero, IL ir Chicago, IL. Nuliūdę liko: žmona Zita, sūnus Tom su žmona Lisa ir anūkė Katherine; duktė Regina Sixta su vyru Tom; sūnus Peter Sodeika bei daug giminių Clevelande ir Lietuvoje.

Povilas buvo Valerijono ir Leonidos (Tamošaitytės) Sodeikų sūnus. Vaikystę praleido šeimos ūkyje Liepaičiuose ir Kaune, kur šeima turėjo restoraną. Traukdamiesi nuo sovietų okupacijos 1944 metais, Povilas su šeima atsirado Vokietijoje, kur gyveno DP stovykloje iki 1949 m. Į Ameriką imigravo per New Orleans ir pasiekė Čikagą. Povilas lankė Morton High School ir aktyviai dalyvavo lietuvių skautų veikloje, kur priklausė elitinei 9 jaunų vyrukų grupei, žinomai „the dogs” vardu. Jie buvo gerbiama ir mylima „muškietininkų” grupė („swashbucklers”) ir išliko geri draugai visą gyvenimą. 1957 m. Povilas baigė DePaul University, įgydamas diplomą iš finansų ir sąskaitybos. Su savo būsima žmona Zita Biliūnaite susipažino Čikagoje ir po vestuvių 1959 m. apsigyveno Cicero, o vėliau – Arlington Heights, IL. Daug metų dirbo Brunswick Corporation, o vėliau vadovavo finansų skyriui mažoje gamykloje Willard, OH – MAPA Pioneer.

Šeima pradėjo naują gyvenimo etapą. Palikę Čikagos didmiestį ir įsikūrę mažoje kaimiškoje Ohio vietovėje Povilas ir Zita aktyviai dalyvavo lietuvių bendruomenės veikloje. Povilas buvo Rotary klubo pirmininkas. Išėję į pensiją 2000 m. jie persikraustė į Galena, IL, pasistatė namelį Apple Canyon Lake vietovėje ir galėjo džiaugtis gamta, tyla ir ramybe. Nors Povilas buvo gabus finansininkas, jis taip pat labai mėgo meną. Godžiai skaitė viską – nuo klasikos ir istorijos, iki kultūros ir mokslo. Mėgo operą ir buvo regioninių (Ohio bei Iowa) simfoninių orkestrų rėmėjas. Jo būdas ir nuoširdumas žavėjo visus, sutiktus gyvenimo kelyje.

Vietoje gėlių šeima prašo aukoti Dubuque Hospice, kur Povilas praleido paskutines savo gyvenimo savaites ir buvo profesionaliai ir rūpestingai prižiūrimas ligoninės darbuotojų, už ką šeima nuoširdžiai dėkoja (https://hospiceofdubuque.org/cms-view-page.php?page=donate). Laidotuvės – privačios. Nuoširdžiai kviečiame visus prisiminti velionį savo maldose. Nuliūdusi šeima.

Laidotuvių direktorius – Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 www.petkusfuneralhomes.com.