KOSTAS MOTUŠIS

A † A KOSTAS MOTUŠIS. Amžinam poilsiui iškeliavo 2015 m. gruodžio 21 d., sulaukęs 95 metų amžiaus. Paskutiniu laiku gyveno Orland Park, IL. Gimė ir augo Švėkšnoje, Tauragės apskrityje. Giliame liūdesyje liko: žmona Elena, dukra Asta Razmienė su vyru dr. Antanu Razma, Jr., anūkai Alexa ir Andrius, pusbrolis Viktoras Motušis, svotas dr. Antanas Razma, Sr., su žmona Ale, svainė Aldona Budrienė ir jos dukra Audrė Budrytė-Nakas, vyras Kęstutis ir sūnus Kajus bei kiti giminės Amerikoje ir Lietuvoje. Atsisveikinimo šv. Mišios už a. a. Kostą aukojamos gruodžio 23 d. 10 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje. Po šv. Mišių velionis palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Laidotuvės privačios. Nuliūdusi šeima Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-