PETRAS JADVIRŠIS

A†A PETRAS JADVIRŠIS mirė š. m. birželio 30 d. savo namuose Orland Park, IL. Gimė 1922 m. Panevėžio apskrityje, Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 60 metų.

Nuliūdę liko: dukterėčia Lydia Griauzdienė bei jos vaikai Rima ir Julius su šeima; sesers dukra ir brolių vaikai Lietuvoje; giminaitė Genutė Juodikienė; artimos draugės a.a. Liucės Maldūnienės šeima.

Priklausė Lietuvos vyčiams, panevėžiečių klubui, JAV Lietuvių Bendruomenei.

Šv. Mišios už velionį buvo atnašautos liepos 3 d., penktadienį, Pal. J. Matulaičio misijoje Lemonte. Velionis palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai prašome gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti velionį savo maldose. Nuliūdę artimieji.