ALGIS A. TIRVA

A†A ALGIS A. TIRVA mirė š. m. lapkričio 4 d. savo namuose Amelia Island, FL, apsuptas šeimos narių.

Gimė 1933 m. liepos 22 d. Kaišiadoryse, Lietuvoje, Kazimiero ir Apolonijos (Kozukauskaitės) Tirvų šeimoje.

Gyveno Seattle, WA; Milwaukee, WI; Little Silver, NJ ir Čikagoje.

Nuliūdę liko: žmona Liucija (kartu išgyveno 59 metus); vaikai Robert su žmona Kimberly; Andrea su vyru Stephen ir Victor su žmona Jennifer bei keturi anūkai – Madeleine, Avery, Calvin ir Erica.

Algis gimė ir augo Lietuvoje. Po karo gyveno pabėgėlių stovykloje Vokietijoje, iš ten atvyko į Čikagą. Baigė Kelly gimnaziją. University of Illinois Urbana-Champaign įgijo inžinieriaus mechaniko bakalauro ir magistro laipsnius, vėliau – Juris Doctor laipsnį Loyolos universitete Čikagoje. Tarnavo JAV kariuomenėje, dalyvavo Korėjos kare.

Algis 1963 m. vedė Liuciją Lingytę ir sulaukė trijų vaikų.

Jis kartu su žmona ir draugais apkeliavo daug pasaulio. Buvo puikus slidininkas. Mėgo praleisti laisvalaikį gerų draugų apsuptyje su taure vyno.

Šv. Mišios už velionio sielą buvo atnašautos antradienį, lapkričio 22 d. St. Michael’s Catholic Church, Fernandina Beach, Florida. Laidotuvės buvo privačios.

Prašome visų draugų ir pažįstamų prisiminti velionį savo maldose.

Nuliūdusi šeima.