NIJOLĖ APOLONIJA ŠALKAUSKAITĖ REMEIKIENĖ D.D.S.

Baltas baltas, kaip vyšnios viršūnė,
Žydro veido, kaip žydras dangus,
Kaip vėlė, kaip vėlė nemarūnė
Per pasaulį keliauja žmogus.

– B. Brazdžionis

A†A NIJOLĖ APOLONIJA ŠALKAUSKAITĖ REMEIKIENĖ D.D.S. ramiai mirė 2022 m. lapkričio 4 d., sulaukusi 86 metų.

Gimė 1936 m. rugsėjo 5 d. Šiauliuose, Lietuvoje.

Gyveno Lemont, IL, anksčiau Čikagoje.

Nuliūdę liko: duktė Ginta Remeikytė-Gedo su vyru Paul, dukromis Vilija ir Gabriele; sūnus Audrius Remeikis; sūnėnas Linas Orentas su žmona Sonja, vaikais Kyle ir Erin; sūnėnas Paulius Orentas su žmona Andrea, vaikais Megan, Eric bei giminės JAV ir Lietuvoje.

A. a. Nijolė buvo a. a. Tomo Remeikio žmona, a. a. Petro Remeikio mama, a. a. Apolonijos ir a. a. Kazimiero Šalkauskų duktė ir a. a. Danutės Šalkauskaitės-Orentienės sesuo.

Antrajam pasauliniam karui besibaigiant, su šeima pasitraukė į Austriją ir Vokietiją, o atvykus į JAV apsigyveno Bridgeporte. Lankė Šv. Kazimiero akademiją/Marijos gimnaziją. 1959 m. D.D.S. laipsniu baigė odontologijos studijas University of Illinois College of Dentistry. Ji daugiau nei 40 metų dėstė universitete, o nuo 1979–1999 vadovavo Endodontics departamentui. 1970 m. tapo pirmąja moterimi, pripažinta American Board of Endodontics. Priklausė Akademiniam skautų sąjūdžiui.

A. a. Nijolė bus pašarvota penktadienį, lapkričio 18 d., nuo 3 val. p. p. iki 8 val. v. Petkus Lemont Funeral Home, 12401 S. Archer Ave., Lemont, IL 60439. Religinės apeigos – 6:30 val. v. Atsisveikinimas – 7 val. v.

Laidotuvių šv. Mišios bus šeštadienį, lapkričio 19 d., 10 val. r. Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje. Po šv. Mišių a. a. Nijolė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįstamus dalyvauti išlydint a. a. Nijolę.

Vietoje gėlių prašome aukoti: UIC Nijole A. Remeikis Endow- ment Fund (12773313), University of Illinois Foundation, P. O. Box 734500, Chicago, IL 60673-4500.

Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. – Donald M. Petkus 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.