NARIMANTAS V. UDRYS

Su dideliu liūdesiu pranešame, kad 2022 m. spalio 28 d. mirė mylimas vyras, tėvas ir tėvukas A†A NARIMANTAS V. UDRYS

Gimė 1937 m kovo 2 d. Žeimių miestelyje Lietuvoje.

Gyveno Detroit, MI, anksčiau Amsterdam, NY.

Giliai nuliūdę liko: žmona Janina, sūnus adv. Linas Udrys su šeima, dr. Gytis Udrys su šeima, anūkai: Annika, Nora, Aleksandras, Viktorija ir Julija, brolis adv. Arūnas Udrys su šeima, sūnėnai, dukterėčia ir mieli giminės Lietuvoje.

1944 m., artėjant antrajai rusų komunistų okupacijai, Narimantas su tėvais ir jaunesniu broliu pasitraukė iš Lietuvos ir ilgainiui atsidūrė Miunchene, Vokietijoje. Į Ameriką atvyko 1949 m. ir laikinai apsigyveno Amsterdam, NY. Tėveliui radus geresnį darbą, šeima persikraustė į Detroit, MI.

Baigęs Wayne State University, Narimantas tarnavo U.S. Marine Corps. ir pradėjo dirbti U.S. Army Tank Automotive Command logistikos skyriuje. 1965 m. susituokė su Janina Radvilaite, su kuria augino du sūnūs.

Narimantui lietuvybė, jos išlaikymas ir Lietuvos reikalai buvo labai arti širdies. Jis buvo dosnus aukotojas įrašęs visus savo anūkus į Lietuvių Fondą. Daug skaitė, ypač knygas, susijusias su istorija. Jaunystėje buvo veiklus ateitininkas, vėliau įsijungė į JAV Lietuvių Bendruomenės ir Lietuvių Fondo veiklą. 1972–1973 m., kai Detroite statėsi Dievo Apvaizdos lietuvių parapija naujoje sodyboje, Narimantas ne tik pats dirbo, bet ir organizavo talkas.

Velionis pašarvotas penktadienį, lapkričio 4 d. nuo 9:30 val. ryto Dievo Apvaizdos lietuvių bažnyčioje, Southfield, MI, kurioje 10:30 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą.

Po šv. Mišių a. a. Narimantas bus palydėtas į Holy Sepulchre kapines.

Vietoje gėlių šeima prašo aukoti Lietuvių Fondui, Dainavos stovyklai arba Dievo Apvaizdos parapijai.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima.