ANASTAZIJA BINKIENĖ

A † A ANASTAZIJA BINKIENĖ Mirė 2015 m. liepos 12 d., sulaukusi 101 metų. Gimė 1913 m. spalio 4 d. Kybartuose, vyriausia iš penkių vaikų, o paskutinė iškeliavo Amžinybėn. Nuo atvykimo į Ameriką 1949 m., gyveno Philadelphia miesto apylinkėse. A. a. Anastazija buvo žmona a. a. Edmundo Binkio, mirusio 1994 m. Liūdesyje liko: dukra Raimonda Kontrimienė su vyru Ričardu, dukra Nijolė Fox su vyru George, anūkai Andrius Kontrimas su žmona Tamara ir dukrom Alexandra, Kristina ir Anastasia, a. a. anūko Pauliaus dukra Casey ir sūnus Nikolaas, anūkė Audra Tallat-Kelpšienė su vyru Darium ir dukrom Darija, Violeta ir Olivija, anūkė Lina Kontrimaitė, anūkė Vilija Marshall su vyru Darren ir vaikais Ilona ir Dovu, anūkė Rasa Briggs su sūnumis Jack, Adam ir Paulium, anūkas Vincas Kailis su žmona Susan ir dukrom Lauren ir Emma, anūkė Lisa Kailytė bei kiti giminės Amerikoje ir Lietuvoje. Laidotuvės įvyks šeštadienį, liepos 18 d. Po gedulingų Mišių 11 val. ryto Šv. Andriejaus bažnyčioje, Philadelphia, PA, velionė bus nulydėta į Kalvarijos kapines West Conshohoken, PA.