ONA DEVEIKYTĖ NARBUTIENĖ

Mirė 2015 m. liepos 11 d., sulaukusi 87 m. amžiaus. Daug metų gyveno Albuquerque, New Mexico. Nuliūdę liko: sūnus Paulius su žmona Dalia, seserys Janina Miknaitienė su šeima, Vida Maleiškienė su šeima, brolis Gediminas Deveikis su žmona Irma ir šeima, mirusio brolio Mykolo žmona Zita su šeima bei daug giminių Lietuvoje ir Amerikoje. A. a. Ona buvo a. a. dr. Antano žmona ir motina a. a. Augiaus, duktė a. a. Ievos ir a. a. Jono Deveikių. Gedulo šv. Mišių laikas bus praneštas vėliau.