ANTANAS LINGIS

A † A ANTANAS LINGIS Mirė 2015 m. liepos 12 d., sulaukęs brandaus 90 metų amžiaus. Gimė 1925 m. balandžio 25 d. A. a. Antanas buvo a. a. Reginos (Ačaitės) mylimas vyras. Gimė Vaičių kaime, Šilalės rajone, Tauragės apskrityje. Gyveno Melrose Park, Marquette Park ir Burbank, IL. Nuliūdę liko: duktė Jūratė Vallee (John), sūnus Antanas Lingis (Carol), duktė Loreta Jučienė (Linas) ir anūkai Julija Vallee Andriušis (Justinas); Antanas Lingis, Christopher Lingis, Viktoras Jučas ir Aleksas Jučas, seserys Eugenija Pažerūnienė (a. a. Juozas), Elena Jablonskienė, Aurelija Kriaučiūnienė (Kęstas), Liucija Tirvienė (Algis), svainė Rita (Ačaitė) Slapšienė (a. a. Edvardas) ir daugelis dukterėčių, sūnėnų ir draugų. Trečiadienį, liepos 15 d. 9 val. r. įvyko atsisveikinimas ir 10 v. r. už a. a. Antaną buvo aukojamos šv. Mišios Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, 6812 S. Washtenaw Ave., Chicago, IL 60629. Po šv. Mišių velionis buvo palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse.