ANTANAS DUNDZILA

Pranešame Velionį pažinojusiems, kad mūsų Tėvas A † A ANTANAS DUNDZILA (1932–2015) mirė 2015 m. rugsėjo 12 d. Port Orange, FL. Gimė 1932 m. Kaune, į JAV atvyko 1949 metais. JAV aktyviai dalyvavo lietuvių visuomeninėje veikloje. Pagal profesiją dirbo JAV įmonėse ir ėjo atsakingas pareigas. Palaikai sudeginti, laidotuvės privačios. Šv. Kazimiero kapinėse Čikagoje yra palaidoti mirusiojo tėvai. Maloniai prašome visų pasimelsti už mus palikusių Dundzilų sielas. Velionio vardu šeima prašo vietoje užuojautų aukas siųsti Lietuvių Fondui, Tautos fondui arba Lietuviškos skautybės fondui. Giliai liūdinti šeima