ANTANAS TUSKENIS

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 2016 m. balandžio 18 d., sulaukęs 89 metų, mirė mūsų mylimas tėvelis A † A ANTANAS TUSKENIS. Gimė 1926 m. Lietuvoje, Šeimyniškėlių kaime, Anykščių valsčiuje, Utenos apskrityje. Gyveno Vokietijoje, Anglijoje, Kanadoje, New Yorko valstijoje, Čikagoje ir Burbank, IL. Nuliūdę liko: sūnus Albertas; duktė Elena su Mary Callis; anūkė Audra; svainis Jokūbas su žmona Jadwyga ir jų vaikai; kiti giminės Lietuvoje ir Amerikoje. Velionis priklausė Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijai ir aktyviai dalyvavo BALF’o veikloje. A. a. Antanas bus pašarvotas penktadienį, balandžio 22 d. nuo 3 val. p. p. iki 9 val. vak. Lack & Sons laidojimo namuose, 9236 S. Roberts Road, Hickory Hills, IL. Laidotuvės įvyks šeštadienį, balandžio 23 d. Iš laidojimo namų 10:45 val. ryto a. a. Antanas bus atlydėtas į Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią, kurioje 11:30 val. r. bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse Čikagoje, šalia žmonos a. a. Apolonijos ir sūnaus a. a. Edvardo. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse ir prisiminti a. a. Antaną savo maldose. Nuliūdusi šeima.

Laidotuvių direkt. Lack & Sons Funeral Home, tel. 708-430-5700