KAZYS RAZMA

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 2016 m. balandžio 18 d., sulaukęs 92 metų, mirė mūsų mylimas tėvelis A † A KAZYS RAZMA. Gimė 1924 m. sausio 13 d. Lietuvoje, Plungės rajone, Visvainių kaime. Gyveno Vokietijoje, Naujojoje Zelandijoje, Cicero, Westchester, IL. Nuliūdę liko: žmona Danuta, dukra Kristina su vyru Dan Staf0ford, anūkė Tara, dukra Elena, sūnus Casey su žmona Corin0ne ir anūkai Connor, Cara, Carolina, dukra Teresa su vyru Greg Sur0dyk, anūkės Sophie ir Alexa, brolis dr. Antanas Razma su žmona Ale, sūnėnai dr. Antanas ir dr. Edis su šeimomis, dukterėčia Birutė Tomonis su vyru Ryčiu ir dukra Gabriele, taip pat giminės Lietuvoje ir Amerikoje. Velionis priklausė Šv. Antano parapijai Cicero, aktyviai dalyvavo jos veikloje. A. a. Kazys buvo pašarvotas balandžio 24 d. nuo 2:30 val. p. p. iki 7:30 val. vakaro Conboy-Westchester laidojimo namuose, 10501 W. Cermak Rd. Westchester. Laidotuvės įvyko balandžio 25 d. Iš laidojimo namų 9:45 val. ryto a. a. Kazys buvo atlydėtas į Šv. Antano bažnyčią, kurioje 10:30 val. ryto buvo aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių velionis palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse Čikagoje. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti a. a. Kazį savo maldose. Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. Conboy-Westchester FH, tel. 708-562-5900