BIRUTĖ SOPHIA KUKAITIS PREIKŠTAS PETRULIS

A†A BIRUTĖ SOPHIA KUKAITIS PREIKŠTAS PETRULIS mirė š. m. birželio 18 d., sulaukusi 97 metų. Gimė 1922 m. vasario 25 d. Jurbarke, Lietuvoje. Buvo vyriausia iš trijų vaikų šeimoje. Gyveno Daytona Beach, FL, anksčiau Asbury Park, NJ. Iš viso Amerikoje išgyveno 70 metų. Nuliūdę liko: sūnus Darius, anūkas Vincent Preikštas, marti Barb Preikštas; sūnėnai – Arūnas Avižius su žmona Kathy ir Algis Avižius.

A. a. Birutė buvo a. a. Tauro mama, a. a. Vinco Preikšto žmona, a. a. Jono Petrulio žmona, a. a. Eugenijos Avižius ir a.
a. Sigito Kukaičio sesuo, a. a. Rasos Avižius Seager teta ir Kristen Avižius antros eilės teta.

Birutė buvo charizmatiška, drąsi, atkakli ir aistringa asmenybė. Jaunystėje susipažinusi su Vincu Preikštu ir įsimylėjusi iš pirmo žvilgsnio ji nutraukė savo sužieduotuves su kitu vyru ir ištekėjo už Vinco.

Sovietams ir naciams pradėjus siautėti Lietuvoje, jauna pora kartu su kitais šeimos nariais paliko gimtinę tik su vienu lagaminu rankose. Tubingene, Vokietijoje, įgyvendindama savo svajonę tapti daktare Birutė baigė medicinos mokslus. Į Ellis salą atvyko 1949 m., būdama tik 27 metų amžiaus ir laukdamasi pirmojo kūdikio. Po staigios vyro mirties 1958 metais Birutė, emigrantė ir dviejų mažų vaikų mama, sugebėjo gauti akušerijos ir ginekologijos daktarės licenciją. Netrukus ji su sūnumis apsigyveno Asbury Park, NJ, kur nieko nebijanti Birutė dviejų mašinų garažą pavertė privačiu kabinetu ir per 25 metus pasitiko į pasaulį ateinančius daugiau nei 1 000 kūdikių.

Vėliau gyvenime ištekėjo už savo antro vyro Jono Petrulio ir, išėjusi į pensiją, apsigyveno Daytona Beach, FL, kur įsiliejo į energingą lietuvių bendruomenę. Ji mirė savo namuose Daytona Beach, draugų ir artimųjų visuomet bus prisimenama dėl savo tvirtybės, ištvermės, šilumos ir dosnumo.

A. a. Birutės šeima reiškia nuoširdžią padėką Halifax Health Hospice Care darbuotojams ir globėjams už rūpestingą jos priežiūrą.

Atsisveikinimo šv. Mišios už velionę bus penktadienį, birželio 28 d., 10:30 val. ryto, Basilica of St. Paul bažnyčioje, 317 Mullaly St., Daytona Beach, FL. Šeštadienį, birželio 29 d., nuo 2 iki 5 val. p. p. šeima kviečia visus dalyvauti a. a. Birutės pagerbimo pietuose, jos namuose Daytona Beach. Vietoje gėlių šeima prašo aukoti „Saulutei” (Sunlight Orphan Aid for Lithuania (sunlightorphanaid.org)). Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime ir prisiminti a. a. Birutę savo maldose. Nuliūdusi šeima.

Laidotuvių direktorius – Baldwin Brothers, tel. 386-333-9017 www.baldwincremation.com.