BIRUTĖ NAVICKIENĖ STRAUKAITĖ

A†A BIRUTĖ NAVICKIENĖ STRAUKAITĖ mirė š. m. gruodžio 9 d. Lemont, IL.

Gimė 1923 m. gruodžio 10 d. Laukuvoje, Lietuvoje.

Gyveno Lemont, IL. Anksčiau – Pilsen apylinkėje, Chicago, IL.

Nuliūdę liko: dukros – Danutė Navickaitė su vyru Jerry Strub, Birutė Ruguone su vyru Jeff Bendfelt, Aldona Weir su vyru Jim; sūnus Arūnas su žmona Deanna Targosz; anūkai – Marcie Sej su vyru Jimmy, Aleksandra Strub su vyru Wheeler Boffa-Boyd, Krista Weir, Andrius Navickas, Jonas Weir, Thomas Navickas, Erika Weir su vyru Zach Rice, Ivan Navickas; proanūkai – James Sej, Alexis Sej, Brooklynn Sej, Etta Boyd ir Anya Boyd; seserys Zita Dapkienė ir Irena Sakalauskienė; daug dukterėčių ir sūnėnų bei artima draugė Danutė Petrulienė.

A. a. Birutė buvo a. a. Igno žmona, a. a. Algio mama ir a. a. Daniel Navicko močiutė.

Priklausė Lietuvos Dukterų draugijai.

Velionė buvo pašarvota pirmadienį, gruodžio 12 d. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave., Lemont, IL. Laidotuvės įvyko antradienį, gruodžio 13 d. Iš Petkaus laidojimo namų 9:30 val. ryto velionė buvo atlydėta į Pal. Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 10 val. ryto buvo aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė buvo palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuoširdžiai prašome gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti velionę savo maldose. Norintys skirti auką velionės atminimui prašomi aukoti Pal. Jurgio Matulaičio misijai.

Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. – Donald M. Petkus 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.