STASYS (STANLEY) RIPSKIS

Po trumpos, sunkios ligos gruodžio 3 d. žemišką kelionę užbaigė A†A STASYS (STANLEY) RIPSKIS.

Gimė 1941 m. sausio 1 d. Lietuvoje.

Gyveno Frankfort, IL.

Giliame liūdesyje liko: sūnūs Vitas ir Tomas; sesuo Vida Gilvydienė su vyru Antanu, jų vaikai Gita ir Dalius su šeimomis; svainės Dalia Černiauskas, Danguolė Scalzo su vyru Steve, jų vaikai Krista ir Steven su šeimomis; Laima Ink su vyru Steve ir vaikais Andreas ir Stefan. Jo taip pat liūdi pusseserės ir pusbroliai bei kiti giminės Amerikoje ir Lietuvoje, artimiausi draugai ir pažįstami.

A. a. Stasys buvo a. a. Danutės vyras, su kuria jis atsisveikino tik prieš 11 mėnesių.

Stasys labai mylėjo savo dukterėčias ir sūnėnus, džiaugėsi jų pasiekimais ir visada norėjo žinoti apie įvykius jų gyvenimuose.

Stasys tarnavo Amerikos kariuomenėje, 82nd Airborne Division, buvo Vietnamo karo veteranas, apdovanotas bronzos medaliu.

Jis labai mėgo įvairų sportą, jaunystėje buvo ilgų distancijų bėgikas.

Atsisveikinimas su velioniu bus šeštadienį, gruodžio 10 d., 9:30 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St., Lemont, IL, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvių šv. Mišiose.

Giliai liūdinti šeima.

Laidot. direkt. – Donald M. Petkus 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.