SYLVIA PIKELIS

A†A SYLVIA PIKELIS mirė š. m. gruodžio 14 d., sulaukusi 80 metų.

Gimė 1942 m. kovo 25 d.

Gyveno Čikagoje.

Nuliūdę liko: sesuo Aldona su vyru Ted Sikora; dukterėčios Alina Volodka su vyru Tom Davies, Karina Volodka su vyru Chris Pflanz, Daina Volodka su vyru Jeremiah Staggs; sūnėnas Aras Volodka su žmona Vaida; jų vaikai – Džiugas, Liudas Alton, Gabrielė, Lilija, Jūratė, Linas, Liudas David, Jonas, Adria, Rokas, Kovas, Ona ir Liudas.

A. a. Sylvia buvo a. a. Edvardo ir a. a. Viktorijos duktė, a. a. Mildos sesuo ir a. a. Liudo svainė.

Velionė bus pašarvota trečiadienį, gruodžio 28 d., 9 val. ryto Hallowell&James laidotuvių namuose (301 75th St., Downers Grove), kuriuose 11 val. ryto bus laidotuvių apeigos. Laidotuvės privačios.

Vietoje gėlių šeima prašo aukoti „Saulutei” (sunlightchildrensaid.org) arba „Vaiko vartai į mokslą” (childgate.org).

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinimo apeigose.

Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. – Hallowell & James Funeral Home 630-964-6500.