BRONĖ SIMONAITIENĖ

A † A BRONĖ SIMONAITIENĖ 2015 m. lapkričio 10 d. po sunkios ir ilgos ligos Autumn Woods Nursing Home, Warren, MI, sulaukusi 92 metų į Amžinybę iškeliavo a. a. Adolfo Simonaičio žmona Bronė Simonaitienė (Vaitkūnaitė). Gimė Matlaukio kaime, Suvalkijoje. Nuliūdę liko: sesuo Teresė Vaitkūnaitė, svainis Andrius Petrašiūnas, jo vaikai Liucija, Vida ir Andrius, pusseserės, pusbroliai ir kiti giminės Philadelphijoje, Čikagoje ir Lietuvoje. A. a. Bronė buvo pašarvota lapkričio 12 d., ketvirtadienį Charles Step (Stepanausko) laidojimo koplyčioje, Redford, MI. Gedulingos šv. Mišios už a. a. Bronės Simonaitienės sielą buvo aukojamos lapkričio 13 d., penktadienį Dievo Apvaizdos lietuvių bažnyčioje, Southfield, MI. Po šv. Mišių velionė palaidota Švento Kapo (Holy Sepulchre) kapinėse šalia vyro Adolfo Simonaičio. Gedulingas religines apeigas kapinėse atliko Dievo Apvaizdos lietuvių parapijos klebonas kun. Gintaras A. Jonikas. Nuliūdusi šeima