ZIGMAS URBA

A † A ZIGMAS URBA Mirė 2015 m. lapkričio 12 d., Homer Glen, IL. Gimė 1934 m. lapkričio 25 d., Lietuvoje, Švėkšnoje, Šalpėnų kaime. Gyveno Homer Glen, IL. Buvo Korėjos karo veteranas. Nuliūdę liko: žmona Aldona Gudaitytė, sūnus Paulius su žmona Melissa, duktė Judita su vyru Fred; anūkai Andrius, Amelia ir Aras; brolis dvynys Alfredas su žmona Nijole ir kiti giminės Amerikoje bei Lietuvoje. A. a. Zigmas pašarvotas lapkričio 16 d., pirmadienį, nuo 5 val. p. p. iki 9 val. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL. Laidotuvės antradienį, lapkričio 17 d. 10:30 val. ryto iš Petkus Lemont laidojimo namų velionis atlydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 11 val. ryto aukojamos šv. Mišios. Laidotuvės privačios.

Nuliūdusi šeima Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-776 arba www.petkusfuneralhomes.com