BRONIUS MIKĖNAS

A † A BRONIUS MIKĖNAS Mirė 2015 m. spalio 8 d. Naperville, IL. Gimė 1928 m. vasario 4 d. Kaune, Lietuvoje. Gyveno Naperville, IL. Nuliūdę liko: sūnus Algis su žmona Dana; duktė Loreta Krutulienė su vyru Povilu; anūkai Andrea Jarašienė su vyru Andriumi, Justinas Mikėnas, Michael, David ir Teddy Krutuliai; proanūkai Aidas ir Arius Jarašiai; brolis Eimutis su šeima Lietuvoje, sesuo Danguolė Kundrotienė su šeima Lietuvoje ir Laimutė Vilienė su šeima Lietuvoje bei kiti giminės. A. a. Bronius buvo vyras a. a. Gražinos Varnaitytės ir brolis a. a. Algio ir Liongino. Priklausė Don Varnas American Legion Post # 986, Past Commander. Velionis bus pašarvotas spalio 16 d., penktadienį, nuo 9 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių laidotuvės bus privačios. Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime ir šv. Mišiose. Giliai liūdinti šeima Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com