THERESA ,,TERRY” M. RIZZO (VAIČŪNAS)

A † A THERESA ,,TERRY” M. RIZZO (VAIČŪNAS) Mirė 2015 m. spalio 9 d., sulaukusi 88 metų. Terry anksčiau buvo lietuvių katalikių Dukterų draugijos prezidentė, Šv. Antano bažnyčios choro narė, daugiau nei 20 metų dirbo sesele Cicero miesto katalikiškose mokyklose, labai mylėjo savo šeimą. Nuliūdę liko: vaikai Judith (Dwight) O’Brien, Mark (Catherine), Marita (Scott) Pope, Carlo (Cindy Hurekes); anūkai Christopher (sužadėtinė Lauren Grabstanowicz), Kevin, Kirsten, Genevieve, Natalie ir Nicole bei kiti giminės ir jų artimieji. A. a. Theresa buvo duktė a. a. Joseph ir a. a. Mary Vaičūnas, žmona a. a. Antony M. Rizzo; sesuo a. a. Joseph (a. a. Helen) Vaičūnas ir a. a. Helen (a. a. Albert) Statkus; svainė a. a. Mary (a. a. Ernest) Favaro ir Donald, Sr (a. a. Ida) Lippo. Velionė buvo pašarvota spalio 12 d. pirmadienį, Kuratko-Nosek laidojimo namuose, 2500 S. Desplaines Ave. North Riverside, IL. Laidotuvės įvyks spalio 13 d., antradienį. Iš laidojimo namų 9:30 val. ryto velionė bus atlydėta į St. Anthony of Padua bažnyčią, Cicero, IL, kurioje 10:30 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių a. a. Theresa bus palaidota Christ the King Mausoleum, Queen of Heaven kapinėse, Hillside, IL. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Nuliūdusi šeima Laidot. direkt. Mark A. Rizzo, tel. 708-447-2500 arba info@kuratkonosek.com