Bruno Žemaitis

A † A BRUNO ŽEMAITIS. Mirė 2013 m. balandžio 13 d., sulaukęs 88 metų. Nuliūdę liko: sūnūs Julius su žmona Adele, Bruno su žmona Elyte, Victor su žmona Litisha; šeši anūkai ir šeši proanūkai. A. a. Bruno buvo vyras a. a. Antosės. Velionis buvo pašarvotas trečiadienį, balandžio 17 d., nuo 9 val. r. iki 10:30 val. ryto Hills Ltd. laidojimo namuose, 10201 S. Roberts Rd. (8000 W.), Palos Hills, IL, kuriuose 10:30 v. r. vyko atsisveikinimas.A. a. Bruno palaidotas Lietuvių Tautinėse kapinėse, 8201 S. Kean Ave., Justice, IL. Laidot. direkt. Hills FH. Tel. 7085985880 arba hillsfh.com