Janina Maria Domeikaitė Šalna

A † A JANINA MARIA DOMEIKAITĖ ŠALNA. Mirė 2013 m. balandžio 13 d. Gimė 1925 m. birželio 17 d. Grybėnuose, Lietuvoje. Ji buvo jauniausia iš keturių Vinco ir Juzės Liudžiūtės Domeikų vaikų. Su tėvais augo Sintautuose ir mokyklą baigė Šakiuose. 1944 m. paliko Lietuvą ir atsidūrė Miunchene, Vokietijoje. Čia baigė Muzikos konservatoriją. 1949 m. emigravo į JAV. 1949 m. kovo 19 d. ištekėjo už dr. Jono Šalnos, gyveno Rochester, NY, vėliau su šeima persikėlė į Čikagos priemiestį. Čia tobulino savo muzikinius sugebėjimus, dainuodama soprano partijas koncertuose visoje Amerikoje ir Lietuvių operoje Čikagoje. Tai buvo jos malonus užsiėmimas ir įsipareigojimas šalia kitų įsipareigojimų. Janina buvo gera ir rūpestinga žmona, mama, močiutė ir promočiutė. A. a. Janina buvo žmona a. a. Jono, sesuo a. a. Pijaus, a. a. Jono ir a. a. Genovaitės. Nuliūdę liko: sūnūs Vytautas ir Jonas, jų žmonos Barbara ir Kathryn; anūkai Jennifer su vyru Wynn Collins, Elytė, Jonas ir Janina, proanūkai Kieran ir Orla. Velionė bus pašarvota pirmadienį, balandžio 22 d. nuo 4 val. p. p. iki 8 val. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave., Lemont, IL. Laidotuvės įvyks antradienį, balandžio 23 d. Iš laidojimo namų 9:30 val. r. velionė bus atlydėta į Pal. Jurgio Matulaičio bažnyčią, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių a. a. Janina bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 8009947600 arba www.petkusfuneralhomes.com