JOHN W. YERKES, JR.

A † A JOHN W. YERKES, JR. Mirė 2016 m. vasario 8 d. Gimė 1924 m. liepos 6 d. Chicago, IL. Gyveno Evergreen Park, IL. Nuliūdę liko: žmona Eloise Kaufmann, su kuria pragyventa 67 metai, duktė Susan Sadofsky su vyru Don, sūnus Michael su žmona Mary, duktė Mary su Denice Brandt, duktė Sally, duktė Joann Jordan su vyru Brian ir duktė Jill Sweitzer su vyru David; 17 anūkų; 4 proanūkai; sesuo Joanne Bauman, brolis Dave, brolio a. a. Fritz žmona Judy, brolio a. a. Joe žmona Toni, brolis Ben, sesuo Mary Lou, sesuo Alicia Distel ir sesuo Anna Sokolowski; daug sūnėnų ir dukterėčių. Velionis buvo sūnus a. a. John Yerkes, Sr.