DALIA E. LUKOŠIŪNAITĖ ŠLENIENĖ

A † A DALIA E. ŠLENIENĖ LUKOŠIŪNAITĖ Mirė 2015 m. rugsėjo 16 d. Lemont, IL. Gimė 1935 m. vasario 8 d. Lietuvoje. Gyveno Lemont, IL. Nuliūdę liko: vyras Liudas, sūnėnai ir dukterėčios. A. a. Dalia 27 metus buvo Lietuvos dailės muziejaus direktore, priklausė Lietuvos jūrų skautams. Vietoje gėlių šeima prašo aukoti Lietuvos dailės muziejui ar­ba vaikų globos būreliui ,,Saulutė”. Velionė bus pašarvota penktadienį, rugsėjo 25 d. nuo 3 val. p. p. iki 8 val. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL. Laidotuvės vyks šeštadienį, rugsėjo 26 d. 9:30 val. r. iš Petkus Lemont laidojimo namų velionė bus atlydėta į Pal. Jurgio Matu­lai­čio misiją, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Dalia bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Giliai liūdinti šeima Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com