DALIA GERMANAITĖ

A † A DALIA GERMANAITĖ Mirė 2015 m. gruodžio 7 d., Prospeckt Heights, IL. Buvo chemikė, daug metų dirbo UOP kompanijoje. Nuliūdę liko: brolis Vytautas, žmona Liuda; sūnėnai Saulius, Juris, Vidas, Kęstutis ir dukterėčia Nida. Atsisveikinimas penktadienį, gruodžio 11 d. Po 11 val. ryto šv. Mišių Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, Lemonte, IL, velionė bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

Laidotuvės privačios. Nuliūdę artimieji