ELENA JABLONSKIS

A † A ELENA JABLONSKIS Mirė 2015 m. gruodžio 7 d., sulaukusi 91 metų. Gimė 1924 m. vasario 17 d. Gyveno Melrose Park, IL. A. a. Elena buvo duktė a. a. Antano ir a. a. Alexandros Lingių, svainė a. a. Joseph Pažerūno, Kęstučio Kriaučiūno, a. a. Antano (a. a. Regina) Lingių. Nuliūdę liko: vaikai Arūnas (Lori) Jablonskis ir Linas Jablonskis, seserys Eugenia Pažerūnas, Aurelia Kriaučiūnas, Lucy (Algis) Tirva; daug sūnėnų ir dukterėčių. A. a. Elenos atminimui galima aukoti Lietuvos našlaičių organizacijoms ar kitai labdaros organizacijai.

Nuliūdusi šeima Laidot. direkt. Bormann FH. Tel. 708-344-0714 arba www.bormannfuneralhome.com