DALIA MARIJA KEBLINSKAITĖ

A†A DALIA MARIJA KEBLINSKAITĖ mirė gruodžio 18 d., trečiadienį, sulaukusi 82-ejų metų amžiaus. Ji iškeliavo pas anksčiau mirusius tėvelius a. a. Praną ir Kunegundą Keblinskus bei brolius Kęstutį Keblį ir Algirdą Keblinską. Nuliūdę liko sūnėnai Vytautas, Arūnas Kebliai bei dr. Darius ir Julius Keblinskai.

Laidotuvių šv. Mišios bus laikomos 2020 m. sausio 4 d., šeštadienį, 12 val. p. p. St. Timothy’s katalikų bažnyčioje (21 Leith Hill Road, North York, Toronto, Ontario, Kanada). Atsisveikinimas su velione vyks 11 val. r. prieš šv. Mišias. A. a. Marija bus palaidota Šv. Jono Lietuvių kapinėse, Mississauga, Kanada. Nuliūdę artimieji.