DANA VINTARTAITĖ MACIEJAUSKIENĖ

A†A DANA VINTARTAITĖ MACIEJAUSKIENĖ mirė š. m. vasario 8 d., sulaukusi 97 metų.

Gimė 1924 m. lapkričio 4 d. Panevėžyje. Gyveno Kaune.

Į JAV atvyko 1950 m. ir ilgai gyveno Marquette Parko rajone, vėliau persikėlė į Orland Park, IL.

Giliai nuliūdę liko: duktė Audronė su vyru Linu Peškiu, anūkas Paulius su žmona Karen ir proanūkas Logan, anūkas Markus su žmona Samantha; duktė Ramunė su vyru Michael Waters, anūkė Jessica su vyru David Salvatore, anūkas Christopher Waters su Amy Donaghue ir anūkas Nicholas Waters.

Velionė buvo a. a. Adomo Maciejausko žmona. Atsisveikinimas ir laidotuvės bus privačios.

Nuliūdusi šeima.