DANUTĖ MILŪNIENĖ DABULEVIČIŪTĖ

A†A DANUTĖ MILŪNIENĖ DABULEVIČIŪTĖ mirė 2022 m. sausio 28 d., sulaukusi 93 metų.

Gimė 1928 m. birželio 11 d.

Gyveno Lisle, IL, anksčiau Madison, WI, Downers Grove ir Cicero, IL.

Nuliudę liko: sūnus Vytenis su žmona Kristina; anūkė Viktoria su vyru Eric; proanūkai Kameron ir Kristofer; sūnus Rimas su žmona Nina; anūkai – Deanna su vyru Daniel ir Antanas; dukterėčia Danutė Tuljak su šeima; sūnėnas Vytautas Januškis su žmona Dalia ir šeima; Dabulevičių šeima Lietuvoje, kiti gimineṡ ir artimi draugai.

Atsisveikinimas vyks vasario 26 d., šeštadienį, 9 val. ryto Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje, Lemont, IL. Šv. Mišios bus aukojamos 10 val. ryto. Po šv. Mišių mama bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Vietoje gėlių prasǒ me aukoti Pasaulio lietuvių centrui – Lithuanian World Center, 14911 127th Street, Lemont, IL 60439.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse ir prisiminti mūsų mielą mamą savo maldose.

Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. – Donald M. Petkus 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.