DANUTĖ ONA LIPČIŪTĖ-AUGIENĖ

A†A DANUTĖ ONA LIPČIŪTĖ-AUGIENĖ gimė 1914 m. balandžio 1 d. Betygalos miestelyje, Raseinių rajone. Mirė 2020 m. spalio 22 d., Putnam, CT, Matulaičio prieglaudos namuose. Iškeliavo ramiai, miegodama.

A. a. Danutė buvo a. a. dailininko Pauliaus Augiaus-Augustinavičiaus žmona, mirusio 1960 m. gruodžio 7 d., ir a. a. Mykalojaus, a. a. Stasio, a. a. Algirdo, a. a. Teklės, a. a. Julijos ir a. a. Elenos sesuo.

Nuliūdę liko: vaikai – Rasa, Jurgis su žmona Jūrate, Džiugas su žmona Joana, Rūta su vyru Rymu Manomaičiu; anūkai – Mark su žmona Sandi, Alana, Povilas su žmona April ir proanūkėmis Alexis ir Rachel; Andrius, Lina ir Krista, Paulius, Laima ir Rima bei giminės Lietuvoje: dukterėčios – Filomena Vaitiekūnienė, Danutė Kalendienė, Irena Paškevičienė ir jų šeimos, Jūratė Babonaitė; sūnėnai – Augustinas ir Juozas Linčiai bei Mindaugas Babonas ir jų šeimos.

Laidotuvės atidėtos iki kitų metų. Šeima kviečia a. a. Danutės vardu paaukoti Maironio lietuvių literatūros muziejui Kaune (maironiomuseum.lt). Prašome gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti velionę savo maldose. Nuliūdusi šeima.