DANUTĖ RIPSKIENĖ ČERNIŪTĖ

A†A DANUTĖ RIPSKIENĖ ČERNIŪTĖ mirė 2021 m. gruodžio 31 d. Frankfort, IL.

Gimė 1952 m. kovo 28 d. Anglijoje.

Gyveno Frankfort, IL, anksčiau Oak Lawn ir Marquette Parko apylinkėje.

Nuliūdę liko: vyras Stasys, sūnūs Vitas ir Tomas; sesuo Danguolė Scalzo su vyru Steve ir jų vaikai Stevie ir Krista Scalzo; sesuo Dalia Černiauskaitė; sesuo Laima Černius-Ink su vyru Steve ir jų vaikai Andreas ir Stefan; kiti giminės, draugai ir artimieji.

Velionė bus pašarvota sausio 8 d., šeštadienį, nuo 11 val. r. Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St., Lemont, IL, kurioje 12:30 val. p. p. bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą.

Laidotuvės privačios. Velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Vietoje gėlių šeima prašo aukoti MSA Coalition (www.multiplesystematrophy.org./donate).

Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. – Donald M. Petkus 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.