DANUTĖ VARANECKIENĖ JONIKAITĖ

A†A DANUTĖ VARANECKIENĖ JONIKAITĖ mirė š. m. sausio 22 d., sulaukusi 91 metų.

Gimė 1930 m. gegužės 7 d. Plungės raj., Paluščių kaime, Juozo ir Stasės Dambrauskaitės Jonikų šeimoje.

Gyveno Marquette Parko apylinkėje.

Nuliūdę liko: sūnus Henrikas su žmona Faustina, vaikaičiai Andrėja (Andrius Markulis) ir Tadas Varaneckai; sesuo Stasė Jonikaitė Mikelevičienė (a. a. Rimas); svainė Vanda Varaneckaitė Aleknienė (a. a. Arnoldas); dukterėčios – Laura Mikelevičiūtė Mikalūnienė (Edis, Krista), Vita Mikelevičiūtė, Audra Aleknaitė Lintakienė (Aras, Rima) ir Vida Jonikaitė-Kampstra su šeima; sūnėnai – Leonas Jonikas su šeima, Viktoras Jonikas su šeima ir Antanas Jonikas.

A. a. Danutė buvo a. a. Henriko Varanecko žmona, a. a. Antano ir a. a. Jadvygos (Pilotaitės) Varaneckų marti, a. a. Viktoro Joniko sesuo, a. a. Ritutės Jonikaitės, a. a. Kęstučio Joniko ir a. a. Pauliaus Aleknos teta.

Antrajam pasauliniam karui pasibaigus, 1950 metais atvyko į Ameriką ir apsigyveno Čikagos Marquette Parko apylinkėje. Čikagos meno institute baigė meno mokslus. Daugiau kaip 30 metų dirbo dizainere bendrovėje „Quaker Oats”. Dalyvavo Lietuvių Bendruomenės veikloje, giedojo Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos chore, lietuvių meno ansamblyje „Dainava”, Čikagos Lietuvių Operoje.

Velionė bus pašarvota penktadienį, sausio 28 d., 10 val. ryto Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, 6812 S. Washtenaw Ave., Chicago, IL, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse ir prisiminti velionę savo maldose.

Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. – Donald Michael Petkus 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.