DANUTĖ DIRVONIENĖ

A † A DANUTĖ DIRVONIENĖ mirė 2015 m. lapkričio 27 d., sulaukusi 83 metų. Danutė Koklytė-Dirvonienė gimė 1932 m. lapkričio 12 d. Ma-rijampolėje, Lietuvoje. Su tėvais 1951 m. emigravo į JAV. Baigė Mt. St. Joseph kolegiją Cincinnati, OH, gaudama verslo administracijos bakalauro laipsnį ir Midwest Montessori mokytojų kursus Čikagoje. Dirbo Beverly Montessori mokykloje, o vėliau Kriaučeliūnų vardo vaikų nameliuose dirbo vedėja. 1983 m. su nedidele tėvų grupe lietuvių vaikams Lemonte įsteigė Montessori mokyklėlę ,,Žiburėlis”. 1985 m. ,,Early Childhood Education” srityje gavo magistro laispnį. A. a. Danutė buvo Lietuvių skaučių seserijos skautininke, su kitomis sesėmis paruošė vadovėlį ,,Sese, budėk”. Ji dalyvavo organizacijoje ,,Vaiko vartaį į mokslą” veikloje. Nuliūdę liko: vyras Rimantas Dirvonis, sūnus Vytautas, duktė Violeta su vyru Tomu; sesuo Lydia Vaitkienė, brolis Jonas Koklys, dukterėčios ir sūnėnai bei giminės Lietuvoje. Danutė buvo a. a. Apolionijos ir Artūro Koklių duktė, sesuo a. a. Dalės Lukienės, a. a. Vito Koklio ir a. a. Algio Koklio. Lankymas vyks ketvirtadienį, gruodžio 3 d. nuo 4 val. p. p. iki 9 val. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave., Lemont, IL. Laidotuvės penktadienį, gruodžio 4 d. 10:30 val. r. iš Petkus laidojimo namų a. a. Danutė bus palydėta į Pal. Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 11 val. r. bus aukojamos šv. Mišios. Velionė bus palaidota Lietuvių tautinėse kapinėse. Vietoje gėlių prašome aukoti ,,Žiburėlio” arba ,,Vaiko vartai į mokslą” organizacijoms. Nuoširdžiai kviečiame draugus ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime ir laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com