MARYTĖ ŠEPIKAITĖ

Su neapsakomu skausmu ir liūdesiu pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 2015 m. lapkričio 29 d. tragiškai žuvo mūsų brangi ir nepamainoma A † A MARYTĖ ŠEPIKAITĖ Gimė 1949 m. rugsėjo 7 d. Čikagoje. Nuo 1959 metų gyveno Valley Glen (Van Nuys) mieste, Kalifornijoje. Velionė priklausė Šv. Kazimiero lietuvių parapijai Los Angeles, labai aktyviai dalyvavo jos veikloje, šoko LB ,,Spindulio” lietuvių tautinių šokių veteranų grupėje. 1990 m a. a. Marytė įstojo į Lietuvos Vyčių organizaciją ir tais pačiais metais buvo išrinkta Los Angeles kuopos pirmininke, kuriai vadovavo iki netikėtos mirties. Giliame skausme ir nuliūdime liko: sesuo Onutė Keblienė su vyru Vytautu; brolis Jonas, a. a. brolio Juozo žmona Jūratė Šepikienė su sūnumi Linu bei kiti giminės Lietuvoje ir Amerikoje. A. a. Marytė buvo duktė a. a. Juozo ir a. a. Elenos Šepikų. Rožinis bus penktadienį, gruodžio 11 d. 7:30 val. vakaro Šv. Ka-zimiero lietuvių parapijos bažnyčioje, 2718 St. George St., Los Angeles, CA. Laidotuvės įvyks šeštadienį, gruodžio 12 d. Šv. Mišios bus aukojamos Šv. Kazimiero bažnyčioje. Po šv. Mišių a. a. Marytė bus palaidota Forest Lawn kapinėse, 1712 S. Glendale St., Glendale, CA. Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse.

Ilsėkis ramybėje Dievo prieglobstyje, brangiausioji Maryte, iki kol vėl susitiksime.

Su Kristumi ir Prisikėlimo viltimi. Giliai nuliūdusi šeima ir artimieji A † A