STASĖ ABRAITYTĖ KRIAUČELIŪNAS

STASĖ ABRAITYTĖ KRIAUČELIŪNAS mirė 2015 m. lapkričio 26 d. Gyveno Highland, IN. Gimė 1919 m. kovo 9 d. Marijampolėje, Lietuvoje. Nuliūdę liko: vaikai Nijolė Macėnas, Jonas su žmona Charlene Kraulis; keturi anūkai: Vaida su vyru Steven Andrews, Edmundas su žmona Debbie Macėnas, Teodoras Kraulis ir Emilija su vyru Rob Larson; keturi proanūkai: Stephen ir Mitchell Andrews, Jake Larson ir Alyssa Kraulis, daug giminių Lietuvoje, Kanadoje ir Amerikoje. Laidotuvės gruodžio 2 d., trečiadienį. Šv. Mišios už a. a. Stasės sielą bus aukojamos Our Lady of Grace bažnyčioje Highland, IN 10:30 val. r.

Velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Nuliūdę artimieji