DANUTĖ MARIJA VIDŽIŪNIENĖ JONIKAITĖ

A † A DANUTĖ MARIJA VIDŽIŪNIENĖ JONIKAITĖ. Mirė 2016 m. vasario 12 d. Gimė 1929 m. liepos 17 d. Lietuvoje. Gyveno West Lawn apylinkėje, anksčiau Brighton Park, Chicago, IL. Nuliūdę liko: vyras Jurgis, sūnus Ramūnas, sūnus Dainius su žmona Delia; anūkai John, Alex, Peter, Kristina, Viktorija, Maria ir Jonathan. Priklausė Lietuvos Dukterų draugijai. A. a. Danutė bus pašarvota vasario 18 d., ketvirtadienį, 9 val. ryto Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje, Brighton Park, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com