STEPONAS STONYS

A † A STEPONAS STONYS. Mirė 2016 m. vasario 10 d., sulaukęs 89 metų. Nuliūdę liko: sūnus Richard su žmona Eileen ir dukra Linda su vyru Clifford Zednick; anūkai Lauren ir Hayley; seserys Bernice Stonys ir Helen Stonys; broliai Joseph Stonys ir John Stonys, daug sūnėnų ir dukterėčių bei giminės Lietuvoje ir Anglijoje. Daug metų dirbo Rheem Manufacturing – Bedford Park. Velionis buvo vyras a. a. Marion Tyler ir brolis a. a. Suzanna Matulis. A. a. Steponas bus pašarvotas sekmadienį, vasario 14 d. nuo 3 val. p. p. iki 9 val. v. Palos-Gaidas laidojimo namuose, 11028 Southwest Hwy (7700 W.), Palos Hills, IL. Laidotuvės įvyks pirmadienį, vasario 15 d. 10:30 val. ryto vyks atsisveikinimas. Velionis bus palaidotas Fairmount Willow Hills Memorial Park. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Nuliūdę artimieji.

Laidot. direkt. David Gaidas. Tel. 708-974-4410 arba www.palosgaidasfh.com