PETRAS AMBUTAS

A † A PETRAS AMBUTAS. Mirė 2016 m. vasario 19 d. Gimė 1923 m. spalio 19 d. Lietuvoje. Gyveno Orland Park, IL. Nuliūdę liko: sūnus Kęstutis su žmona Shirley; sūnus Vytas su žmona Cecelia; duktė Ligija Ambutaitė; duktė Audrė Ambutaitė; anūkai Tomas, Paulius, Peter ir Elliot bei kiti giminės Amerikoje  ir Lietuvoje. A. a. Petras buvo vyras a. a. Ligijos Dabulevičiūtės ir tėvas a. a. Algirdo. Velionis buvo pašarvotas sekmadienį, vasario 21 d. nuo 2 val. p. p. iki 6 val. vakaro Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd. ), Lemont, IL. Religinės apeigos įvyko 4:30 val. p.p. Po religinių apeigų laidotuvės privačios. Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com