Dr. ALICIJA H. LENKAUSKAITĖ RUIBIENĖ

A † A Dr. ALICIJA H. LENKAUSKAITĖ RUIBIENĖ. Po sunkios ligos mirė 2015 m. gruodžio 28 d. Gimė 1924 m. liepos 28 d. Plungėje, Žemaitijoje, Lietuvoje. Karo metu, pasitraukus į Vokietiją, studijavo ir įsigijo stomatologės diplomą. Sukūrė šeimą su a. a. Adolfu Ruibiu. Po karo atvyko į Ameriką ir apsistojo Čikagos apylinkėse. Amerikoje įsigijo stomatologės diplomą, baigdama University of Iowa 1957 m. Daugelį metų pirmininkavo Čikagos Lietuvių Dantų gydytojų sąjungai, buvo Lietuvių Fondo, Pasaulio lietuvių centro bei Pal. Jurgio Matulaičio misijos narė. Taip pat labai puoselėjo ir rėmė lietuvių meną, dailę ir muziką. Nuliūdę liko: duktė dr. Vitalija Vasaitienė su vyru muz. Alvydu, vaikaitis Valdas Vasaitis su žmona Andrea, dukraitė Siga Vasaitytė. Taip pat liūdi a. a. dr. Alicijos brolio a. a. dr. Edmundo Lenkausko šeima – Milda Lenkauskienė, Viktorija Lenkauskaitė, krikšto dukra Nijolė Slotkienė su šeima, dr. Siga Matulaitienė su šeima. Taip pat liūdi a. a. Adolfo giminaitės Rūta Grigienė ir krikšto dukra Rasa Šilkaitienė bei kiti giminės Lietuvoje. A. a. dr. Alicija bus pašarvota šeštadienį, sausio 2 d. 9 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, kurioje 10 val. ryto bus aukoja mos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Nuliūdusi šeima Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com