ZINAIDA LOMSARGYTĖ ČIŽIKIENĖ

A † A ZINAIDA LOMSARGYTĖ ČIŽIKIENĖ mirė 2015 m. gruodžio 29 d., sulaukusi 97 metų. Gimė 1918 m. gruodžio 16 d. a. a. Tadeušo ir a. a. Marijonos Lomsargių šeimoje Varniškių kaime, Švėkšnoje, Lietuvoje. A. a. Zinaida buvo a. a. Stasio žmona. Velionė 65 metus gyveno Čikagoje, Brighton Parko rajone. Velionė buvo jauniausia iš penkių vaikų. Caro laikais, jos tėvas pervedinėjo per Rytprūsių sieną knygnešius ir pats padėjo gabenti nelegaliąją literatūrą, kol 1904 metais įkliuvo žandarams. A. a. Zinaidos brolis a. a. Tadas buvo pirmasis lietuvių meni – nės knygrišystės profesionalas – žuvo IX forte Kaune 1942 metais.

A. a. Zinaida turėjo stiprų ir gražų balsą. Jaunystėje giedojo solo Šv. Apaštalo Jokūbo bažnyčioje Švėkšnoje ir priklausė choro ansambliui ,,Dainava” Hanau tremtinių stovykloje. Mėgo auginti rožes ir kurti aprangą.

Liūdesyje liko: sūnus dr. Osvaldas su žmona Nancy, dukra Deivė Butvilienė su vyru Jonu ir šeimomis bei kiti giminės Amerikoje ir Lietuvoje. Velionė buvo pašarvota 2016 m. sausio 4 d. Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, kurioje 10 val. ryto buvo aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Zinaida buvo palaidota Šv. Kazimiero kapi nėse. Dėkojame visiems, kurie dalyvavo laidotuvėse. Nuliūdusi šeima