Dr. EDVARDAS JONAS DOMANSKIS

A†A Dr. EDVARDAS JONAS DOMANSKIS mirė š. m. rugpjūčio 8 d. Los Angeles, CA, sulaukęs 75 metų. Gimė 1945 m. kovo 21 d. Uffenheim, Vokietijoje. Gyveno Los Angeles, anksčiau Čikagoje.

Nuliūdę liko: žmona Kiesha, sūnus Andrius Jonas, duktė Julija Alina; brolis Rimas su žmona Pranute; dukterėčia Maria, sūnėnas Jonas Juozas; daug giminių bei draugų Lietuvoje, Australijoje, Lenkijoje ir Amerikoje.

Jonas baigė Loyola University ir University of Illinois College of Medicine, įgydamas daktaro laipsnį. Rezidentūrą atliko University of California, San Francisce. Būdamas JAV kariuomenės majoru tarnavo Vokietijoje dislokuotame dalinyje, tuo pačiu dirbo plastikos chirurgo padėjėju Landstuhl. 1978 m. pradėjo privačią praktiką plastinės chirurgijos srityje Newport Beach, CA. Buvo plastikos chirurgas Hoag Memorial ligoninėje Newport Beach ir South Coast Medical Center Laguna Beach, dirbo akademinį darbą (Assistant Clinical Professor) University of California, Irvine.

Jonas aistringai mėgo savo darbą, bet taip pat labai vertino meną. Jo ypatinga energija ir kūrybiškumas atsispindėjo daugelyje gyvenimo sričių. Jis sukūrė natūralią augalinės kilmės odos priežiūros produktų liniją „Organoderm”; suprojektavo ir užpatentavo unikalų širdies formos trachėjos vamzdelį vaikams, sukūrė video filmų seriją apie kosmetinę chirurgiją. Jis buvo Amerikos bariatrinės (nutukimo) plastinės chirurgijos asociacijos įkūrėjas ir jos prezidentas.

1990 m. Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, Jonas tapo Lietuvos olimpinės komandos gydytoju. Jis prikalbino japonų dizainerį Issey Miyake sukurti Lietuvos olimpiečiams aprangą 1992 m. Barcelonos olimpiadai. Dažnai keliaudavo į Lietuvą, kur dalindavosi žiniomis su vietos chirurgais ir atlikdavo labdaringas operacijas. Už pagalbą Lietuvai medicinos srityje bei pagalbą olimpiečiams Lietuvos vyriausybė 1998 metais jį apdovanojo LDK Gedimino ordino Riterio kryžiumi.

Jonas buvo labai atsidavęs savo žmonai, vaikams ir džiaugėsi, kad galėjo kartu dalintis savo meile kelionėms ir nuotykiams.

Atsisveikinimas su velioniu bus antradienį, rugpjūčio 18 d., 11 val. ryto Pacific View Memorial Park laidojimo namuose, 3500 Pacific View Drive, Corona del Mar, CA. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Vietoje gėlių šeima prašo aukoti org. „Lietuvos Vaikų viltis” (Lithuanian Children’s Hope), nes Jonas per šią organizaciją labai daug padėjo vaikams nudegimo, apsigimimo atvejais ir visur, kur buvo reikalinga plastinė chirurgija. Aukas galite siųsti: Lithuanian Children’s Hope c/o Rasa Silkaitis, 1085 Chalet Drive, Thousand Oaks, CA 91362. Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. – Pacific View Memorial Park, tel. 949-644-2700, www. pacificviewcalifornia.com.