Kun. KĘSTUTIS VINCAS ŽEMAITIS

A † A Kun. KĘSTUTIS VINCAS ŽEMAITIS mirė š. m. rugpjūčio 6 d. Garfield Heights, Ohio. Gimė 1928 m. kovo 21 d. Šalniškėje, Lietuvoje. Gyveno Clevelande, Ohio.

Nuliūdę liko: brolienė Jadvyga Vanda; sūnėnai – Alexis Žemai­tis su žmona Ramona, Paulus Žemaitis su žmona Caroline; dukterėčios – Maria Žemaitis su Giancarlo Leno Landini, Rita Žemai­tis, Julia Žemaitis-Eidukas su vyru Sauliumi; prosūnėnai bei produk­­terėčios – Lorenzo, Aurelius, Diana, Leonardo, Priscilla ir So­fia; artimi draugai ir giminės Lietuvoje.

Tėvas Kęstutis buvo a. a. miškininko Vinco ir a. a. mokytojos Bro­nės (Ruseckaitės) sūnus bei a. a. ambasadoriaus Algirdo Že­mai­čio brolis.

Studijavo elektrotechniką Karlsruhės aukštojoje technikos mokykloje. Atvykęs į Ameriką, 1950–1952 m. buvo jėzuitų naujoky­ne. 1953 m. išvyko į Romos lietuvių kolegiją, o 1957 m. Popiežiš­kaja­me Grigaliaus universitete įgijo filosofijos licenciato laipsnį. 1958–1962 m. studijavo psichologiją, filosofiją bei teologiją Miun­che­no universitete. Teologijos bakalaurą įgijo Romoje 1964 m. Bu­vo įšventintas kunigu 1965 m. balandžio 3 d. Romos Laterano bazilikoje. Tų metų spalio 5 d. buvo paskirtas vikaru lietuvių šv. Jurgio parapijoje, Clevelande. Nuo 1974 m. birželio 25 d. iki 2014 m. liepos 1 d. ėjo kapeliono pareigas Jennings Center for Older Adults, Garfield Heights.

Studijų metu redagavo leidinėlį „Ateitin”. Apsigyvenęs Cle­velande, daugiausia dirbo su lietuvių jaunimu. Būrė lietuvius jau­nuolius, juos skatino tapti ateitininkais. Taip pat pabrėždavo, kad jo tėvas skautu buvo gimęs – tai skautas savo širdyje. 1966–1982 m. padėjo organizuoti jaunimo žygį pas Šventąjį Tėvą, vėliau pa­vadintą žygiu „Už tikėjimo laisvę”. 1974 m. penkis mėnesius padėjo į kritišką padėtį patekusiai amerikiečių parapijai Wooster, Ohio.

Kun. Kęstučio dėka Lietuvai grąžintas turtingas jo tėvo mokslininko, etnologo, miškininko palikimas – knygos, politinės įžvalgos, istoriniai traktatai. Jis prisidėjo prie tėvo Vinco Žemaičio knygos „Nuo Šeimenos krantų” leidybos, globojo Vilkaviškio rajono Žaliosios Vinco Žemaičio vardo pagrindinę mokyklą. Reiškėsi Lietuvos ir užsienio leidiniuose. Kuklus, tylus geradaris rėmė Lietuvos gydytojus ir universitetų bibliotekas knygomis, filmais bei žurnalais gimties, kūdikystės ir vaikystės temomis, ku­rios jį domino nuo mažens.

Rugpjūčio 10 d., sekmadienį, 11 val. r. Clevelando Šv. Kazimiero pa­rapijoje buvo aukojamos šv. Mišios už velionio sielą. Jo palaikai bus palaidoti tėviškėje, Lietuvoje. Tėvo Kęstučio atminimui šeima prašo aukoti Jennings Hos­pice, 10204 Granger Rd. Garfield Heights, OH 44125. Nuliūdę artimieji.