JADVYGA RINDZEVIČIŪTĖ KLIORIENĖ

A † A Jadvyga Rindzevičiūtė Kliorienė gimė 1920 m. birželio 16 d. Rėgulių vienkiemyje, Krakių valsčiuje,
Kėdainių apskrityje. Mirė 2020 m. rugpjūčio 9 d., sekmadienį, apsupta šeimos, ramiai užbaigusi žemišką kelionę savo namuose. Ji buvo žmona a. a. Petro Kliorio, mirusio 2003 m. gruodžio 27 d.; sesuo a. a. Marcelio, Salomėjos, Juzės, Povilo, Onos, kūdikystėje mirusio broliuko ir vaikystėje mirusių Zigmo, Mečio ir Liucijos.

Nuliūdime liko: vaikai Konstantinas Kęstutis su žmona Mary, Vytautas su žmona Rita, Ona su vyru Jonu Daugirdu, Živilė su vyru Linu Vaitkumi; anūkai Kristina su vyru Aleksandru Stankevičiumi ir proanūke Lija Jadvyga, Saulius su žmona Catherine ir proanūke Eva, Kęstutis, Adomas, Šarūnas ir Mykolas Daugirdai, Vytas su žmona Sydney, Linas ir Kristijonas Vaitkai.

Taip pat liko dukterėčia Teresė Idzelytė Beržinskienė su šeima; pusseserė Janė Račienė; Lietuvoje gyvenantys sūnėnai Ramutis, Algirdas, Kęstutis, Vytautas, Mindaugas Rindzevičiai, Egidijus Mėlynis ir dukterėčios Vida Kugelienė ir Zita Strašinskienė ir jų didelės šeimos; sūnėnai Vytautas, Antanas, Eligijus, Remigijus ir Saulius Sužiedėliai su šeimomis. Jie visi buvo Jadvygai labai brangūs.

Lietuvoje baigė Kėdainių gimnaziją, 1940 m. įstojo į Vytauto Didžiojo universiteto medicinos fakultetą, kurį baigė dantų gydytojos diplomu. 1944 m. karo sūkuryje pasitraukė iš Lietuvos. Vokietijoje, Swäbisch Gmünd išvietintųjų stovykloje sulaukė emigracijos. 1949 m. atvyko į JAV, ilgainiui įsikūrė Clevelande. Sėkmingai išlaikė JAV universitetų užskaitomuosius CLEP egzaminus, įsigijo medicinos technologės ir patologijos specialybę, nuo 1965 m. iki pensijos dirbo Cleveland Clinic hematologijos laboratorijoje.

Aktyvi ateitininkė nuo mokyklos metų, Clevelande buvo ilgametė sendraugių valdybos narė. My lėjo lietuvišką dainą, net dirbdama dainuodavo, buvo Šv. Jurgio parapijos choro narė ir Dainų švenčių dalyvė. Vertino mokslą, buvo Vyskupo M. Valančiaus lit. mokyklos pirmo skyriaus mokytoja, nuolatos skaitė knygas ir spaudą, viskuo domėjosi, mokėjo šimtus eilėraščių, kalbėjo keturiomis kalbomis, tu rėjo visus stebinančią atmintį. Giliai tikinti, ji turėjo gyvą ryšį su Viešpačiu ir Švč. M. Marija – mal da ir rožančius buvo kiekvienos dienos neatsiejama dalis. Su vyru Petru buvo daugelio lietuviškų ir labdaringų darbų rėmėja ir dosni aukotoja. Ypač vertino ir rėmė ,,Draugo” laikraštį, kurį be pertraukos prenumeravo nuo 1949 metų.

Artimieji ir pažįstami norintys pagerbti Jadvygą, kviečiami prisidėti prie tikslų, kuriuos prieš mirdama ji pati parinko. Ji mums pasakė, jog yra daug remtinų projektų, bet labai trokšta, kad jaunimas augtų dorais žmonėmis, tvirtais lietuviais ir ištikimais Dievo vaikais. Užtat pageidavo, kad aukos jos atminčiai būtų skiriamos jaunimo auklėjimui: Camp Dainava Foundation arba Lithuanian National Foundation/J. Giedraičio Fondui, kuris skiria Lietuvos kaimo moksleiviams stipendijas lankyti katalikiškas gimnazijas.

Laidotuvių Mišios bus atnašaujamos per Žolinę, šeštadienį, rugpjūčio 15 d. 1 val. p. p. Šv. Kazimiero bažnyčioje, 18022 Neff Rd. Cleveland OH 44119. Atsisveikinimas ir šeimos žodis įvyks prieš šv. Mišias, nuo 11:30 val. r. iki 1 val. p. p. Jakubs & Son laidojimo namuose, 936 E. 185th St, Cleveland OH 44119. Atsižvelgiant į suvaržymus dėl pandemijos paskutinis palydėjimas į Visų Sielų kapines bus privatus. Dalyviai prašomi laikytis visų COVID saugumo
nurodymų.

Negalintiems laidotuvėse dalyvauti, atsisveikinimas ir apeigos bažnyčioje bus perduodamos internetu http://bit.ly/jadvyga Per savo ilgą šimto metų gyvenimą Jadvyga palietė daug žmonių savo geru žodžiu, tolerancija, iš min timi ir pavyzdžiu. Mes visi jos labai labai pasigesime.

Liūdinti šeima