DR. IGNAS GEDIMINAS LABANAUSKAS

A † A Dr. IGNAS GEDIMINAS LABANAUSKAS Mirė 2015 m. birželio 26 d., Ponte Vedra, FL. Gimė 1923 m. vasario 15 d., Lietuvoje. Gyveno Ponte Vedra, FL, anksčiau Burr Ridge, IL ir Čikagoje. Nuliūdę liko: žmona Stasė Mickevičiūtė; sūnus dr. Ignas; dukterys Lydia, dr. Vilija ir Gabija; 10 anūkų ir 2 proanūkai. A. a Ignas bus pašarvotas liepos 6 d., pirmadienį, nuo 10 val. r iki 11 val. ryto Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, Marquette Park, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Nuliūdusi šeima Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com