ROMAS (RAYMOND) KARTAVIČIUS

A † A ROMAS (RAYMOND) KARTAVIČIUS Mirė 2015 m. birželio 26 d., sulaukęs 80 m. amžiaus. Gimė 1935 m. gegužės 3 d. Lietuvoje. Gyveno North Riverside, IL. Giliame liūdesyje liko: žmona Nilza ir dukterėčios bei sūnėnai, kuriuos velionis mylėjo ir augino kaip tėvas. A. a. Romas bus pašarvotas trečiadienį, liepos 1 d. nuo 2 val. p. p. iki 8 val. v. Kuratko-Nosek Funeral Home, North Riverside. Laidotuvių Mišios vyks ketvirtadienį, liepos 2 d., 10 val. ryto. Šv. Antano lietuvių parapijoje, 1500 S. 50 Ave., Cicero, IL. Po Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Maloniai kviečiame dalyvauti laidotuvėse ir prisiminti velionį savo maldose. Nuliūdusi šeima Kuratko-Nosek Funeral Home, 2447 S. DesPlaines Ave., North Riverside, IL 60546, tel. 708-447-2500